Sauna

Tarvitsetko kotiisi uuden saunan,
jonka on tehnyt rakentamisen
ammattilainen laadukkaista ma-
teriaaleista?

Toteutamme saunan panelointe-
ja ja lauteita ammattitaidolla eri-
laisiin kohteisiin asiakkaan toi-
veiden mukaan.

Voit kysy ilmaisen hinta-arvion,
joka ei sido mihinkään. Tilatuis-
ta palveluista teemme kirjallisen
sopimuksen, josta käyvät ilmi
sovitut tehtävät. Niin työn teossa
kuin sopimusasioissakin toimim-
me aina rakennusalan yleisten
sopimusehtojen mukaisesti.

 

Miten palvelumme
toimii?

Toimita meille tiedot saunastasi.
Tarvitsemme saunan mitat, mut-
ta muuten ei tarvitse vielä olla
tarkempaa suunnitelmaa. Arvi-
oomme määritämme materiaalit
ja laudevaihtoehdon, joita voi
muuttaa sopimusneuvotteluissa.
Kauttamme on mahdollista saa-
da laaja valikoima erilaisia lau-
de- ja paneelivaihtoehtoja sekä
laattoja, joista voit valita kohtee-
seesi sopivat. Arviostamme sel-
viää tarkasti mitä töitä ja tarvik-
keita se sisältää. Erikoisalojen
tehtäviin voit halutessasi saada
luotettavien yhteistyökumppanei-
demme palvelut.

Hinta-arvio ei sido sinua vielä
mihinkään. Sopimusneuvottelun
yhteydessä tutustumme kohtee-

Luotettavuus

Olemme uudisrakentaneet ja re-
montoineet niin pieniä, kuin suu-
riakin kohteita jo yli kahdenkym-
menen vuoden ajan. Toimimme
oman laatukäsikirjamme ohjeis-
tuksen mukaan ammattitaitoisel-
la ja pääosin vakituisella henki-
löstöllä, mikä takaa asiakkaillem-
me luotettavan laadukkaan pal-
velun. Kaikki yhteistyökumppa-
nimme ovat alansa ammattilaisia
ja yhteistyömme heidän kans-
saan on jatkunut pitkään. Toi-
mimme tilaajavastuulain mukai-
sesti ja edellytämme yhteistyö-
kumppaneiltamme vastaavaa
toimintaa.

Ota yhteyttä, vaikka vasta suun-
nittelisit uutta saunaa. Meiltä saat
suunnittelun avuksi materiaali-
malleja, hintatietoja ja tietenkin
seen ja varmistamme sopimuk-
sen sisällön töiden ja tarvikkei-
den osalta. Kaikkiin kohteisiim-
me teemme aina YSE 1998 mu-
kaisen pienurakkasopimuksen,
josta ilmenevät kaikki urakkaan
kuuluvat työt ja tarvikkeet sekä
toteutusaikataulu ja takuu. Sopi-
muksessa on eritelty urakan kus-
tannukset ja laskutus tapahtuu
maksuerissä töiden etenemisen
mukaan. Ensimmäinen erä mak-
setaan, kun työt on aloitettu.
Seuraavat erät työn etenemisen
mukaan ja viimeinen erä, kun
työ on hyväksyttävästi valmis.
Työ tehdään sovitussa aikatau-
lussa ja työn tekemisessä huomi-
oidaan asiakkaan tarpeet.

Huolehdimme halutessasi varsi-
naisen työn lisäksi suojauksista,
siivouksista ja jätteiden pois kul-
jetuksesta.

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon
kunnossapito- ja perusparannus-
työstä voi saada kotitalousvä-
hennyksen. Saat meiltä myös to-
distuksen, jonka avulla kotita-
lousvähennyksen hakeminen
työn osuudelle on helppoa.

www.kotitalousvahennys.fi
www.vero.fi

ammattilaisten neuvot.

Työpäällikkö Masa Siirilä
gsm. 044 3204 997

Yhteistyössä rakentamassa
Kokkolan K-Rauta
www.k-rauta.com